drwxr-xr-x  2 1941   20127    4096 Jul 23 2016 .
drwxr-xr-x  2 1941   20127    4096 Jul 23 2016 ..
-rw-r--r--  1 1941   20127   7262172 Mar 26 2016 pspp-0.10.0.tar.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127     819 Mar 26 2016 pspp-0.10.0.tar.gz.sig
-rw-r--r--  1 1941   20127   7269109 Apr 03 2016 pspp-0.10.1.tar.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127     819 Apr 03 2016 pspp-0.10.1.tar.gz.sig
-rw-r--r--  1 1941   20127   7316470 Jul 23 2016 pspp-0.10.2.tar.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127     819 Jul 23 2016 pspp-0.10.2.tar.gz.sig
-rw-r--r--  1 1941   20127   1580806 Aug 27 2007 pspp-0.4.0.1.tar.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127     280 Aug 27 2007 pspp-0.4.0.1.tar.gz.sig
-rw-r--r--  1 1941   20127   1566807 Aug 04 2005 pspp-0.4.0.tar.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127     280 Aug 04 2005 pspp-0.4.0.tar.gz.sig
-rw-r--r--  1 1941   20127   2872929 Jun 09 2008 pspp-0.6.0.tar.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127     280 Jun 09 2008 pspp-0.6.0.tar.gz.sig
-rw-r--r--  1 1941   20127   3217033 Oct 10 2008 pspp-0.6.1.tar.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127     280 Oct 10 2008 pspp-0.6.1.tar.gz.sig
-rw-r--r--  1 1941   20127   3375748 Oct 11 2009 pspp-0.6.2.tar.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127     543 Oct 11 2009 pspp-0.6.2.tar.gz.sig
-rw-r--r--  1 1941   20127   5526759 Jul 23 2013 pspp-0.8.0.tar.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127     836 Jul 23 2013 pspp-0.8.0.tar.gz.sig
-rw-r--r--  1 1941   20127   5567976 Jul 24 2013 pspp-0.8.0a.tar.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127     836 Jul 24 2013 pspp-0.8.0a.tar.gz.sig
-rw-r--r--  1 1941   20127   6514528 Sep 24 2013 pspp-0.8.1.tar.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127     836 Sep 24 2013 pspp-0.8.1.tar.gz.sig
-rw-r--r--  1 1941   20127   6470850 Jan 14 2014 pspp-0.8.2.tar.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127     836 Jan 14 2014 pspp-0.8.2.tar.gz.sig
-rw-r--r--  1 1941   20127   6247760 Apr 25 2014 pspp-0.8.3.tar.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127     836 Apr 25 2014 pspp-0.8.3.tar.gz.sig
-rw-r--r--  1 1941   20127   6338998 Sep 27 2014 pspp-0.8.4.tar.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127     819 Sep 27 2014 pspp-0.8.4.tar.gz.sig
-rw-r--r--  1 1941   20127   6695394 Jun 20 2015 pspp-0.8.5.tar.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127     819 Jun 20 2015 pspp-0.8.5.tar.gz.sig