drwxr-xr-x  2 1941   20127    4096 Aug 02 2003 .
drwxr-xr-x  2 1941   20127    4096 Aug 02 2003 ..
-rw-r--r--  1 1941   20127   969274 Feb 19 2002 book.pgn.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127  31742157 Mar 25 2001 chess-5.02.tar.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127   157558 Feb 19 2002 chess-5.03.tar.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127   112897 Feb 19 2002 chess-5.03beta.tar.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127   162327 Mar 15 2002 gnuchess-5.04.tar.gz