drwxr-xr-x  2 1941   20127    4096 Aug 02 2003 .
drwxr-xr-x  2 1941   20127    4096 Aug 02 2003 ..
-rw-r--r--  1 1941   20127    4954 May 19 1993 gawk-2.15-2.15.1.diff.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127    2397 May 20 1993 gawk-2.15.1-2.15.2.diffs.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127    85352 Nov 07 1993 gawk-2.15.2-2.15.3.diffs.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127   110988 Jan 27 1994 gawk-2.15.3-2.15.4.diffs.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127    32166 May 19 1994 gawk-2.15.4-2.15.5.diffs.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127    25709 Mar 10 1995 gawk-2.15.5-2.15.6.diffs.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127   520032 Mar 10 1995 gawk-2.15.6.tar.gz