drwxr-xr-x  2 1941   20127    4096 Aug 02 2003 .
drwxr-xr-x  2 1941   20127    4096 Aug 02 2003 ..
-rw-r--r--  1 1941   20127   372239 May 05 1998 gperf-2.7.tar.gz
-rw-r--r--  1 1941   20127    83493 May 19 2003 gperf-3.0.bin.woe32.zip
-rw-r--r--  1 1941   20127   780930 May 08 2003 gperf-3.0.tar.gz